Politiets våpen

Norsk Politihistorisk Selskap (NPHS) utga i 2009 boken «Fra varde til SMS» (politiets sambandshistorie). Boken fikk en svært positiv mottakelse både i og utenfor politiet, og har blitt regnet som et viktig kildeverk.

Selskapet startet i 2013 et nytt bokprosjekt som skal omhandle historien om politi- og lensmannsetatens tjenestevåpen. Begrepet tjenestevåpen vil her bli gitt en vid ramme fra de eldste tider frem til i dag. Det kan nevnes at dagens og tidligere våpeninstrukser omtaler våpen til tjenestebruk som:

·      Skytevåpen – Revolver, pistol, repetervåpen og automatvåpen
·      Sprengvåpen – Håndgranat, geværgranat og sprengstoff
·      Gassvåpen – Gassvåpen, gass- og røykbokser
·      Slagvåpen – Alle typer køller og ridepisk

Justis- og beredskapsdepartementet kan i særlige tilfeller bestemme at også andre våpen kan benyttes. Eldre våpeninstrukser, direktiver og rundskriv har andre definisjoner på våpen som var tillatt benyttet i politi- og lensmannsetaten.

Fra tidligere tider er man kjent med bruk av morgenstjerne, vekterstaver, sveipe og sabel. Listen er ikke uttømmende. Det kommunale politi- og lensmannsetats lange tradisjoner har gitt et mangfold av såkalte ”offisielle våpen”, men også private våpen av mange slag har vært i bruk i tjenestesammenheng. Fra 1937 fikk vi et enhetspoliti under statens ansvar. Tilbehør, tasker, vesker og ammunisjon til de forskjellige våpentyper hører naturlig med i en slik bok. Utprøving og valg av forskjellige våpentyper er av spesiell interesse. Politiets bevæpning i tilknytning til 2. verdenskrig er spesielt omtalt.

Boken, som dekker hele Norge inkludert Svalbard og aktuelle utenlandsoperasjoner hvor tjenestevåpen har vært benyttet, har fått navnet:

POLITIETS VÅPEN
Fra morgenstjerne til moderne automatvåpen

Forfatter: Magnar Skaret

Boken er  på 508 sider og trykket i praktbok format.
ISBN 978-82-998108-4-5.

Boken ble lansert tirsdag 14. november i forbindelse med et medlemsmøte som også var åpen for ikke medlemmer. Møtet ble holde i de nye konferanselokaler til Kripos, inngang fra Nils Hansens vei 25.
Mer enn 90 personer hadde meldt sin interesse

I samarbeid med Kripos ble noen av de våpnene som er omhandlet i boken utstilt.

Møtet startet kl 1700 og var åpent også for «ikke-medlemmer».

 

Kjøp/Bestilling

Tilbud fra 1.11.2018

På nett:

For medlemmer:              Kr 300,- + embalasje, pakking, foresendelse Kr 125,-  = Kr 425,-

For ikke medlemmer:      Kr 400,- + embalasje, pakking, foresendelse Kr 125,-  = Kr 525,-

Direkte salg:

For medlemmer:              Kr 300,-

For ikke medlemmer:      Kr 400,-

Se Boksalg

Boken er av interesse også i utlandet. Her er en amerikansk kollega.

Bokomtaler:

Norsk Våpenhistorisk Selskap (NVS) er en norsk, nasjonal våpenhistoriske forening som ble etablert i 1950. Hovedsetet ligger i Oslo, og det er flere lokalavdelinger spredt rundt i landet, det første etablert i 1972.
I siste nummer av selskapets medlemsbladet MTM (meddelelse til medlemmene) har vi sakset denne bokomtale.

I Politipensjonisten nr 4/2018 har redaktøren følgende omtale av boken «Det skal mer enn ei kule til en trønder».

I Politiforum nr 03/2018 av 14.3.2018 har Sven Arne Kjepso følgende omtale av boken

 

Bruk av våpen i norsk politi har også vært omtalt internasjonalt.
I utgave 7-8 2019 av det østerrikske politimagasin Öffentliche Sicherheit er det en artikkel skrevet av  Gregor Wenda, jurist som arbeider for det Østerrikes føderale innenriksdepartementet og journalist i bladet. Wenda var i Norge og hadde som det fremgår av artikkelen, møter med flere norske tjenestemenn. Han fikk tilsendt et eksemplar av våpenboken.