Formannen har ordet

Onsdag 8. september 2021 kunne Norsk politihistorisk selskap feire sitt 25 årsjubileum.
Jubileumsmarkeringen, som skulle ha vært arrangert i 2020, ble etterfulgt av selskapets årsmøte.

På grunn av pandemi og smittevern kunne ikke disse arrangement avholdes som planlagt. Det var derfor positivt at begge møtene nå kunne gå av stabelen i Kripos sine lokaler. Det var hyggelig å treffe og prate med mange «gamle» kjente i pausene.
Foruten faste poster som hilsener og overrekkelse av gaver, sto to interessante foredrag på programmet.

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch hadde overskriften «Politiet og påtalemyndigheten – noen tanker om den norske ordningen med vekt på et historisk perspektiv» på sitt foredrag.
Yngve Berntsen holdt foredrag om «Polititroppene i Sverige 1943-1945, leirene Gottrøra, Johannesberg og Torpet, sett fra de tillitsvalgtes side».
Begge temaer berørte viktige sider ved politiets historie.

Siden bare en begrenset del av medlemmene i selskapet har anledning til å være til stede på våre møter, bør vi se på mulighetene for å gjøre disse møtene tilgjengelig digitalt for alle medlemmene.
I selskapets arbeidsplan for 2021 ligger for øvrig at «vi skal videreføre arbeidet med å med å gjøre mer av selskapets dokument- og fotosamling tilgjengelig på våre medlemssider».

Arbeidsplanen omfatter 16 punkt og ligger på vår hjemmeside.

Jeg vil benytte anledningen til å minne om at selskapet over tid har utviklet en innholdsrik hjemmeside med mye politihistorisk stoff bl a i form av dokumenter, bilder og lydfiler. På hjemmesiden ligger også det som måtte være av interesse når det gjelder driften av selskapet (økonomi mv).

Årsmøtet i 2020 ble gjennomført pr brev, etter retningslinjer gitt av myndighetene. Alle saksdokumenter ble sendt ut til medlemmene.
Selv om denne «digital gjennomføringen» av årsmøtet fungerte etter forutsetningen, vil ikke dette bli en vanlig måte å arrangere medlemsmøter/årsmøter på.
Årsmøtet 2021 ble gjennomført i henhold til vedtektene, men forskjøvet i tid.

Ved årsmøtet takket Magnar Skaret av som formann i NPHS. Magnar hadde da vært formann i 10 år. Før det hadde han i flere år vært styremedlem i selskapet. Vi er Magnar stor takk skyldig for det arbeidet han har lagt ned i utvikling og drift av selskapet, og vi vil savne hans kompetanse på både det historisk faglige området og på det administrative området i selskapets styre.

Magnar har imidlertid ikke forlatt det politihistoriske miljøet for godt. Han er nå i gang med å skrive historien om politiets transportmidler, et omfattende arbeid. Som kjent har han også tidligere skrevet politiets sambandshistorie «Fra varde til SMS» i 2009 og «Politiets våpen» i 2017. Det er et omfattende arbeid Magnar er i gang med og vi ser med stor forventning frem til sluttproduktet.

Politidirektoratet inngikk i 2018 avtale med Universitetet i Bergen om å skrive Politiets historie. Mange politidistrikt og særorgan har fått skrevet sine historier, men vi har så langt ikke hatt en samlet fremstilling av Norsk politis historie. Dette har vært et sterkt savn. Historien vil omfatte perioden fra 1686 (Norges første politimesterembete ble da opprettet i Trondheim) og frem til 2015. I tillegg vil det bli skrevet en artikkel om den eldre retts «politi» og «politiorganisasjon».

Arbeidet med Norsk politis historie skulle etter planen være ferdigstilt i 2022. På grunn av pandemien vil den imidlertid kunne bli noe forsinket, men vi trolig foreligge i 2023. En viktig milepæl i vårt politihistoriske arbeid vil da være nådd.

Norsk politi har de siste årtiene vært gjennom flere betydelige omstillingsprosesser. Lensmannskontor er blitt borte, og fra 2002 og til 2015 ble antall politidistrikt redusert fra 54 til 12. I slike omfattende endringsprosesser kan det å ta vare på historien lett bli glemt.  Dokumenter, fotografier, uniformer m v av historisk betydning blir i slike prosesser ofte stuet bort på «uegnede» lager eller i verste fall kastet. Vi må alle bidra til å ta vare på politiets historie og formidle den videre til vår egen etat og til øvrige deler av samfunnet.

Som etatsleder har Politidirektoratet også et overordnet ansvar for at politiets historie blir ivaretatt. Et viktig tiltak i dette arbeidet er at politidistriktene og særorganene skal peke ut historiekontakter som skal sørge for at historisk materiale blir sikret på en hensiktsmessig måte, og holde kontakt med Politidirektoratet og andre samarbeidsparter. Direktoratet hadde samling for historiekontaktene i februar 2020 i Trondheim, men måtte avlyse årets samling. Politidirektoratet har planlagt en ny samling for historiekontaktene i 2022. Arne Gloppen er direktoratets kontaktperson på historieområdet, og han møter også på styremøtene til NPHS.

Politidirektoratet støtter også NPHS økonomisk. Kripos stiller til disposisjon kontor for selskapet, og lar oss låne lokaler ved våre arrangementer. Det samme har Politihøgskolen gjort ved flere anledninger. Denne støtten er av uvurderlig betydning for selskapets virksomhet. Sammen med inntekter fra medlemskontingenten, gir dette selskapet mulighet til å støtte historiske prosjekter i etaten, avvikle års- og medlemsmøter og drifte selskapets nettsider m v.

Oddmund Dahle er fortsatt krumtappen i driften av selskapet, er selskapets nettredaktør og den som er vår daglige kontaktperson ut mot våre medlemmer.
Jørn -Kr. Jørgensen er fortsatt redaktør for Årsskriftet. Han står også for nyhetsbrev med «Politihistorieglimt» og andre historiske utgivelser.
Vi er dem begge stor takk skyldig for den jobb de begge gjør med å formidle politiets historie.

Tradisjonen tro vil det bli avholdt årsmøte til våren og jeg håper at flest mulig av dere har anledning til delta på møtet.

Oslo, 2. november 2021

Vidar Refvik
formann

 

 

Retur