Formannen har ordet

Magnar Skaret

Årsmøtet 14. mars 2019 markerte avslutningen på et nytt aktivt år for Selskapet. I likhet med tidligere år stilte Kripos sine lokaler velvillig til disposisjon.

Jeg vil takk for den tillit som ble vist meg, ved at jeg ble gjenvalgt som formann i Selskapets 24. Årsmøte. Samtidig vil jeg rette en stor takk for innsatsen til de avtroppende tillitsmenn, og ikke minst til de som fortsetter.

Neste år (2020) har Selskapet sitt 25-årsjubileum noe som vil bli behørig markert.

Hjemmesiden er navet i vår kontakt med medlemmene. Under fanen Sikring av politihistorien har vi satt fokus på ansvaret for sikring av historien til politi- og lensmannsetaten, og vår rolle i dette arbeidet. Medlemssidene inneholder aktuell informasjon og politihistoriske tilbakeblikk i form av dokumenter, bilder og lydfiler.

Vi har fortsatt et jevnt salg av våre bøker «Fra varde til SMS» og «Politiets våpen» i tillegg til eldre årsskrift. Vi selger også noen Politihistoriske bibliografier. Bøkene selges ved bestilling fra hjemmesiden, besøk ved kontoret ved Kripos, eller ved direkte kontakt med meg.

Vår henvendelse av 11.5.18 til Kommunal- og fornyingsdepartementet, vedrørende mulig utsmykning/utstilling i Møllergaten 19, fikk en positiv respons. Vi ble invitert til et møte med Statsbygg sammen med direktøren for Justismuseet. Statsbygg ønsket bl.a. bistand til å finne gamle fotografier som viste innredning av rom, samt finne ut om det ble tatt vare på gjenstander og møbler fra Møllergaten 19, og om noe eventuelt kunne stilles til rådighet for dette prosjektet. Det ble funnet flere gjenstander og møbler hos Justismuseet. Noe er nå i privat eie.  Arkivet fra Oslo politimuseum var her til stor hjelp. Vi håper at bygningens forhistorie som hovedpolitistasjon blir gjort kjent for fremtidige brukere og publikum.

Vi har arbeidet for at lokale foreninger av Politiets Pensjonistforbund skal engasjere seg i arbeidet med å sikre historiske foto, og avsatt midler på et fond til støtte for dette arbeidet. Flere av politiets pensjonistforeninger (PFF Larvik/Sandefjord, Sunnmøre, Østerdal, Vestoppland, Agder og Narvik) sa seg interessert i prosjektet. Dette er et krevende arbeid. Dessverre har 2 av foreningene har nå trukket seg. Desto hyggeligere er det at et annet lokale lag  av PPF  Moss, har samlet bilder og historisk materiale. Dette har resultert i en illustrert bok med mye lokalhistorie fra politi- og lensmannsetaten – Moss politidistrikt 1875 – 2018. NPHS har støttet prosjektet, og har mottatt alt materiale digitalisert. PPF Narvik har meddelt at de nå har samlet og digitalisert gamle foto, og arbeider med å legge kommentarer til bildene..

Det er viktig å fremheve vår egen sekretær Birgitte Ellefsen (PHS) som fikk sin doktorgrad i politihistorie ved Universitetet i Bergen høsten 2019. I denne forbindelse har Selskapet tilsagt sin støtte til en bok basert på doktorgradsavhandlingen, under forutsetning av at prosjektet blir fullfinansiert.
Vi har også støttet Jørn-Kr. Jørgensen, redaktør av vårt Årsskrift, i arbeidet med boken «Trøster og tyrann» som tar for seg historien til Møllergaten 19.

POD har som etatsleder det overordnede ansvar for at det historiske perspektiv blir gjort gjeldende i politietaten, ved at den historie som finnes, i form av gjenstander, dokumenter og lyd- og bildefestinger, blir ivaretatt og sikret på en betryggende måte i distriktene. Likeledes skal POD sørge for at dagens dokumentasjon som ikke senere skal tilføres arkivverket, materiell, utstyr og dagens kunnskap om tjenstlige rutiner m.v., blir sikret, for i fremtiden å kunne bevares som historisk materiale. Det betyr bl.a. at det ved kassasjon og utfasing av utstyr, skal påses at dokumenter og gjenstander som antas i ha historisk verdi, blir utskilt fra de kassable og ivaretatt. Dette berører ikke den plikt som foreligger overfor arkivverket. POD sørger gjennom sin ordre- og instruksjonsmyndighet for at politimestrene og lederne for særorganene ivaretar disse oppgavene. Ordningen med PODs politihistoriske kontaktpersoner i politidistrikt og særorgan ble opprettet i 2003. Da vi har sett at ordningen ikke fungerte, anmodet vi POD om at ordningen ble reetablert, og at det ble utarbeidet nye retningslinjer. POD inviterte 15.11.2018 samtlige kontaktpersoner  til en samling på Politihøgskolen (PHS), samme dag som vi hadde vårt medlemsmøte ved høgskolen. Våren 2019 sendte Politidirektoratet et nytt rundskriv med retningslinjer om dette arbeidet til lederne av politidistrikt og særorgan. POD har nå i nært samarbeid med Justismuseet utarbeidet retningslinjer for «Sikring av historiske verdier i politiet – en praktisk veiledning».

Som nevnt gjennomførte vi 15.11.2018 et godt besøkt medlemsmøte ved PHS,  hvor emnet var politiutdanningen 100 år i 2020. Det ble fra Selskapets side etablert gode kontakter med bachelorstudenter ved skolen. Et nytt medlemsmøte planlegges til høsten.

Jeg er invitert som gjest til vår mangeårige samarbeidspart Politiets Pensjonistforbunds (PPF) Landsmøte 5. – 7.6.2019 ved Sundvolden Hotell. Her får jeg anledning til en presentasjon av NPHS og våre aktiviteter, herunder viktigheten av pensjonistenes bidrag når det gjelder politihistorien.

Årsskriftet for 2019 er i rute, og mye nytt og interessant stoff kan loves fra vår redaktør Jørn-Kristian Jørgensen. Han går av med pensjon fra høsten 2019, og vi har reforhandlet hans avtale som nå går fram til utgangen av 2024.

Selskapet mottar årlig støtte fra POD til drift av vår virksomhet. Dette,i tillegg til kontingent og inntekter fra boksalg mv., gir oss muligheter til å gi ut Årsskriftet, ajourholde bibliografien og gi støtte til andre politihistoriske prosjekter rundt omkring i landet. Det har også vært mulig å videreføre ordningen med en daglig leder, noe som vil lette selskapets drift og ikke minst bemanning av kontoret. Oddmund Dahle har påtatt seg denne oppgaven, samtidig som han er vår nettredaktør. Det kan nevnes at kontoret har mange henvendelser. Her kan nevnes henvendelser fra flere bachelorstudenter fra PHS som ønsker støtte fra Selskapet.

Selskapet har hatt StyreWeb, (et nettbasert dataverktøy) i bruk siste år og som bl.a. har vårt medlemsregister og regnskap. Dette har gitt oss fleksibilitet i føring av regnskap, utsending av krav om kontingent, faktura for boksalg mv.
I likhet med de siste årene har vi kjøpt vi tjenesten med føring av vårt regnskap. Denne ordningen videreføres ved at vi har inngått en avtale med Tore Røkke, vår tidligere regnskapsfører, at han fra mars 2019 og fram til 2022 skal føre Selskapets regnskap, samt stå for alle utbetalinger. I forbindelse med Årsmøtet 2019 ble det gjort en vedtektsendring hvor et styremedlem ble gitt et spesielt ansvar for vår økonomi.

Jeg vil fremheve at vi har et meget godt samarbeid med Politidirektoratet, Kripos, Justismuseet og Politiets Pensjonistforbund.

Vår vedtatte arbeidsplan fram til neste årsmøte (2020) gir en mer utfyllende oversikt over selskapets aktiviteter i 2019. Av de mange aktiviteter i vår arbeidsplan har vi ført opp en bok om politiets transportmidler (politiets kjøretøyer).  Det er satt av midler til et forprosjekt i 2019. Et annet viktig punkt på planen er å arbeide for økt interesse for politihistorien og rekruttere nye og yngre medlemmer.

Takket være de økonomiske tilskudd vi får fra Politidirektoratet, og den praktiske støtten vi får fra Kriminalpolitisentralen, gjør at Norsk Politihistorisk Selskap kan opprettholde dagens aktivitet. Det takker vi for!.

Støtt opp om politihistorien.

Trondheim 11. april 2019

Magnar Skaret
Formann

 

Magnar Skaret var intervjuet i Politipensjonisten 2 -2019.

Retur