Formannen har ordet

Magnar Skaret

Årsmøtet 16. mars 2017 markerte avslutningen på et nytt aktivt år for Selskapet. I likhet med tidligere år stilte Kripos sine lokaler til disposisjon.

Jeg vil innledningsvis henvise til vår flotte hjemmeside med våre vedtekter, årsberetninger og protokoller. Under fanen Sikring av politihistorien har vi satt fokus på ansvaret for sikring av historien til politi- og lensmannsetaten, og vår rolle i dette arbeidet. Medlemssidene inneholder aktuell informasjon og politihistoriske tilbakeblikk i form av dokumenter, bilder og lydfiler. Hjemmesiden er navet i vår kontakt med medlemmene.
Jeg vil rette en stor takk til de tillitsmenn som avsluttet sine verv og hjertelig til lykke til de som påtok seg nye verv i selskapet.
Som tidligere omtalt rettet selskapets henvendelse til Norsk Rettsmuseum (NRM) om at begrepet politi/politiet burde innarbeides i museets navn. Styret i NRM vedtok i styremøte 7. juni 2016 at museet endret navn til JUSTISMUSEET, med undertittel Nasjonalt museum for politi, rettsvesen og kriminalomsorg. Fra selskapets side må vi være godt tilfreds med denne avgjørelsen.

I samarbeid med Oslo politidistrikt arrangerte selskapet 27. oktober 2016 et bredt anlagt medlemsmøte i Politihusets parolesal, for å markere at Møllergata 19 ble tatt i bruk som ny hovedpolitistasjon 1. juli 1866. En rekke bidragsytere fra både i og utenfor politiet støttet opp om 150-årsjubileet. Oslo politidistrikt hadde i tillegg utarbeidet et eget historisk hefte om Møllergata 19. Mer informasjon om jubileet finner medlemmene på hjemmesiden. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og et nytt medlemsmøte er planlagt til høsten 2017.

Selskapet sendte i januar 2016 et brev til politidirektoratet, alle politidistrikter og særorgan hvor vi anmodet at det i den pågående reformen sikret politihistorisk materiale. Samtidig anmodet vi Politidirektoratet om å få på plass kontaktpersonordningen. Vi har også kontaktet Politiets Fellesforbund og Politilederne og anmodet om at sikring av politihistorien blir satt på dagsorden. Selskapet er bekymret for at mange gjenstander og opplysninger av historisk verdi vil gå tapt i den pågående omorganiseringen.

En viktig post på årsmøtet var revisjon og forenkling av selskapets vedtekter. Styrets forslag til ny Vedtekt ble med små justeringer vedtatt. Samtidig ble selskapets Arbeidsplan vedtatt.

Årsskriftet for 2017 er i rute. Bokprosjektet «Politiets tjenestevåpen» forventet utgitt høsten 2017 i forbindelse med det planlagte medlemsmøtet.

Selskapet mottar årlig støtte fra Politidirektoratet (POD) til drift av vår virksomhet. Dette i tillegg til kontingent og inntekter fra boksalg mv. gir oss muligheter til å gi ut Årsskriftet, ajourhold av bibliografien, produksjon av «våpenboken», og gi støtte til andre politihistoriske prosjekter rundt omkring i landet. Ordningen med en daglig leder kan også viderføres, noe som vil lette selskapets drift og ikke minst bemanning av kontoret. Oddmund Dahle har påtatt seg denne oppgaven videre, samtidig som han er nettredaktør. Det er utarbeidet en egen instruks for daglig leder.

Vi har støttet bokprosjekter både i Trøndelag og Romerike, restaurering av politikjøretøyer mv. Selv om det er arbeidsgivers ansvar å sikret politihistorien, er vi avhengig av lokalt engasjement. Jeg vil her fremheve det arbeid som er gjort ved Sunnmøre politidistrikt hvor en arbeidsgruppe har samlet og systematisert  politihistorisk materiale/bilder. Resultatet av dette arbeidet er at det nå er 952 historiske bilder er tilgjengelig på Kulturnett Møre og Romsdal, og derved tilgjengelig for publikum. Et eksempel til etterfølgelse.

Vi har et meget godt samarbeid med Politidirektoratet, Justismuseet og Politiets Pensjonistforbund.

Støtt opp om politihistorien.

Trondheim 26. mars 2017

Magnar Skaret
Formann