Formannen har ordet

Magnar Skaret

Våren 2020 ble en spesiell tid for verden, men også for Norsk Politihistorisk Selskap, ved at koronaepidemien rammet alle deler av samfunnet.
Av smittevernhensyn ble det ordinære årsmøtet ved Kripos avlyst, og vi gjennomført et årsmøte digitalt/pr. brev, etter midlertidige retningslinjer fra myndighetene. Alle saksdokumenter var sendt medlemmene på forhånd etter gitte frister.  Det kom ingen forslag til nye saker. Brønnøysundregistrene godkjente 29.4.2020 gjennomføring av vårt årsmøte, inkludert valg av tillitsvalgte. Årsmøtet 2020 markerte avslutningen på et nytt aktivt år for Selskapet.

Ved avlysing av årsmøte måtte et foredrag om Polititroppene i Sverige, dessverre utgå.

På nytt vil jeg innledningsvis henvise til vår flotte hjemmeside med våre vedtekter, årsberetninger og protokoller. Under fanen Sikring av politihistorien har vi satt søkelys på ansvaret for sikring av historien til politi- og lensmannsetaten, og vår rolle i dette arbeidet. Medlemssidene inneholder aktuell informasjon og politihistoriske tilbakeblikk i form av dokumenter, bilder og lydfiler. Hjemmesiden er navet i vår kontakt med medlemmene.

I år har NPHS sitt 25-årsjubileum og det vil bli utgitt et fyldig Årsskrift 2020 – Jubileumsutgave 1995 – 2020. Selskapets styre vil arbeide med å finne en form for markering av vårt jubileum, basert på koronasituasjonen.

Jeg vil jeg rette en stor takk til de avtroppende tillitsvalgte, og ikke minst til de som fortsetter, for innsatsen.

Det deltok omkring 90 personer på vårt medlemsmøte, som ble arrangert ved Politihøgskolen. Tema for medlemsmøtet var rekruttering til politiyrket i et historisk perspektiv.

Vi har fortsatt salg av bøkene «Fra varde til SMS» og «Politiets våpen – fra morgenstjerne til moderne automatvåpen». Når det gjelder vårt nye bokprosjekt «Politiets transportmidler» ble en avtale mellom Selskapet og meg som forfatter signert 11.12.2019. Dette vil bli både et omfattende og arbeidskrevende prosjekt. Det har allerede kommet inn mange interessante tilbakemeldinger i form av historier og bilder fra både kjente og ukjente. Etter hvert vil museer og arkiver bli oppsøkt, men på grunn av koronasituasjonen har noe av dette arbeidet satt på vent.
Politidirektoratet (POD) har som etatsleder det overordnede ansvar for at det historiske perspektiv blir gjort gjeldende i politietaten, ved at den historie som finnes, i form av gjenstander, dokumenter og lyd- og bildefestinger, blir ivaretatt og sikret på en betryggende måte i distriktene. POD arrangerte 12.-13. februar 2020 en samling i Trondheim for de lokale historiekontakter som er gitt et spesielt ansvar for å sikre politihistorien. Besøk ved Justismuset – Nasjonalt museum for politi, rettsvesen og kriminalomsorg, var et viktig formål med samlingen. I tilknytning til denne samlingen gjennomførte Selskapet et styremøte og deltok på omvisning mv. ved Justismuseet.

I forbindelse med POD-samlingen fikk deltakerne en liten smakebit om Politihistoreprosjektet, som er initiert og finansiert av POD. En av delforfatterne, Geir Heivoll, Universitetet i Bergen/Politihøgskolen, presenterte «Hvor står Politihistorieprosjektet? Norsk politi frem til 1800 – noen funn så langt?»
Det skal bil interessant å følge prosjektet videre, og vi ser fram til det endelige resultat.

Selskapet har en samarbeidsavtale med Politiets Pensjonistforbunds (PPF) og jeg var invitert til lederkonferansen på Sundvolden våren 2020, men dessverre ble denne samlingen i likhet med andre arrangement avlyst på grunn av koronasituasjonen.

Selskapet mottar årlig støtte fra POD til drift av vår virksomhet. Dette, i tillegg til kontingent og inntekter fra boksalg mv., gir oss muligheter til å gi ut Årsskriftet, ajourholde bibliografien og gi støtte til andre politihistoriske prosjekter rundt omkring i landet. Det har også vært mulig å videreføre ordningen med en daglig leder, noe som vil lette selskapets drift og ikke minst bemanning av kontoret. Oddmund Dahle har påtatt seg denne oppgaven, samtidig som han er vår nettredaktør. Det kan nevnes at kontoret har mange henvendelser om politihistoriske saker.
Vi har tilsagt vår støtte til bokprosjekter i Sunnmøre og Gudbrandsdal Politihistoriske Samling, samt restaurering av en Volvo 240 1986-modell  ved Oslo politidistrikt.
Jeg vil fremheve det meget gode samarbeid vi har med Politidirektoratet, Politihøgskolen, Kripos, Justismuseet og Politiets Pensjonistforbund.

Vår vedtatte arbeidsplan fram til neste årsmøte (2021) gir en mer utfyllende oversikt over selskapets aktivitet i 2020
Takket være de økonomiske tilskudd vi får fra Politidirektoratet, og den praktiske støtten vi får fra Kriminalpolitisentralen, gjør at Norsk Politihistorisk Selskap kan opprettholde dagens aktivitet. Det er vi meget takknemlige for!

Støtt opp om politihistorien.

Trondheim 7. mai 2020
Magnar Skaret
Formann

 

Magnar Skaret var intervjuet i Politipensjonisten 2 -2019.

 

Årsmøtet 2021 kunne ikke avholdes før 8.9.21. Vidar Refvik valgt til ny formann.
Siden vil bli oppdatert.

Retur