Formannen har ordet

Magnar Skaret

Årsmøtet 15. mars 2018 markerte avslutningen på et nytt aktivt år for Selskapet. I likhet med tidligere år stilte Kripos sine lokaler til disposisjon.

Jeg vil innledningsvis henvise til vår flotte hjemmeside med våre vedtekter, årsberetninger og protokoller. Under fanen Sikring av politihistorien har vi satt fokus på ansvaret for sikring av historien til politi- og lensmannsetaten, og vår rolle i dette arbeidet.

Medlemssidene inneholder aktuell informasjon og politihistoriske tilbakeblikk i form av dokumenter, bilder og lydfiler. Hjemmesiden er navet i vår kontakt med medlemmene.

Jeg vil rette en stor takk til de tillitsmenn som avsluttet sine verv og hjertelig til lykke til de som påtok seg nye verv i selskapet. Viser ellers til våre vedtekter,  arbeidsplan for 2018 og oppdatert info om NPHS.

Selskapet besluttet høsten 2013 å utgi en bok om politiets våpen, med undertegnede som forfatter. Boken «Fra morgenstjerne til moderne automatvåpen» ble lanser på vårt medlemsmøte ved Kripos 14.11.2017. Det var stor interesse for møtet og omkring 100 personer deltok.  Det var innlegg fra Sjef Kripos Ketil Haukaas, professor Tor Geir Myhrer, Politihøgskolen og forfatteren som presenterte bokprosjektet.
Boken har fått en meget positiv mottakelse, det er solgt bra med bøker og boken er omtalt på politiets intranett (Kilden), i flere av politiets fagtidsskrifter, av historielag mfl. Boken selges ved bestilling fra hjemmesiden, besøk ved kontoret ved Kripos, eller ved direkte kontakt med meg.
NPHS har av avdelingsdirektør Arve Edvardsen, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), blitt underrettet om at man nå vurderer bruksområdet for den nyoppussede Møllergaten 19 i Oslo. For selskapet er det viktig å få frem den unike plass politiet har hatt i bygningens historie siden den sto ferdig i 1866 til politiet i 1978 flyttet til Politihuset i Grønlandsleiret 44. Vi håper  at det kan finnes muligheter til å synliggjøre denne historien i de ærverdige lokalene. Derfor har vi i brev av 11.5.2018 kontaktet Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og anmodet om at de sammen med Statsbygg og Justismuseet  kan forestå en utsmykning/utstilling i Møllergaten 19.

På bakgrunn av vår henvendelse 4.3.2018 til Politidirektoratet (POD) vedrørende reetablering av ordningen med kontaktpersonsordningen for å sikring av politihistorisk materiale, har POD sendt en forespørsel til politidistriktene.  I samme ekspedisjon en høring for et utkast til et revidert rundskriv om saksområdet. I løpet av mai 2018 har POD fått svar fra samtlige politidistrikter. Meningen er at kontaktpersonen skal være en del av politiets linjeorganisasjon. For politihistorien lover dette bra.

Selskapet har en samarbeidsavtale med Politiets Pensjonistforbund (PPF) og jeg var invitert til lederkonferansen på Gardermoen 24. – 26.4.2018 hvor jeg fikk presentert selskapets virksomhet og de viktige bidrag vi får fra forbundets medlemmer. Her kan nevnes et prosjekt hvor politipensjonister deltar, hvor målet er foto av tjenestesteder mv ved 5 distrikter. Her har selskapet satt av midler til dette formål.

Årsskriftet for 2018 er i rute, og mye nytt og interessant stoff kan loves fra redaktøren.

Selskapet mottar årlig støtte fra POD til drift av vår virksomhet. Dette, i tillegg til kontingent og inntekter fra boksalg mv., gir oss muligheter til å gi ut Årsskriftet, ajourholde bibliografien og gi støtte til andre politihistoriske prosjekter rundt omkring i landet. Det har også vært mulig å videreføre ordningen med en daglig leder, noe som vil lette selskapets drift og ikke minst bemanning av kontoret. Oddmund Dahle har påtatt seg denne oppgaven, samtidig som han er vår nettredaktør. Det kan nevnes at kontoret har mange henvendelser.

Innføringen av EUs forordning GDPR (General Dato Protection Regulation) som ny personopplysningslov i Norge fra 25.5.2018 gjør at vi har redegjort for vår behandling av personopplysninger på hjemmesiden.

Selskapet har tatt i bruk StyreWeb, (et nettbasert dataverktøy) for medlemsregister og regnskap, noe som gir oss fleksibilitet i føring av regnskap, utsending av krav om kontingent, faktura for boksalg mv.
I likhet med de siste år kjøper vi tjenesten med føring av vårt regnskap. Alle utbetalinger skjer fra kasserer.

Vi har tilsagt vår støtte til et bokprosjekt i Moss, gitt støtte til Justismuseet når det gjelder restaurering av et politikjøretøy i Trondheim som bl.a. ble benyttet til transport av torturisten Henry Oliver Rinnan.  Det er helt spesielt at dette kjøretøyet har et eget rom for oppbevaring av våpen. For tiden er kjøretøyet under siste oppbygging i Polen.

Jeg vil fremheve at vi har et meget godt samarbeid med Politidirektoratet, Kripos, Justismuseet og Politiets Pensjonistforbund.

Vår vedtatte arbeidsplan fram til neste årsmøte (2019) gir en mer utfyllende oversikt over selskapets aktivitet i 2018.

Takket være de økonomiske tilskudd vi får fra Politidirektoratet, og den praktiske støtten vi får fra Kriminalpolitisentralen, gjør at Norsk Politihistorisk Selskap kan opprettholde dagens aktivitet. Det takker vi for!.


Støtt opp om politihistorien.

Trondheim 10. juni 2018

Magnar Skaret
Formann