Vedtekter og Arbeidsplan

Vedtekt

for

Norsk Politihistorisk Selskap

Stiftet 20. april 1995

Org.nr.: 987 622 741

Fastsatt første gang 25.03.1996, sist endret 14.03.2019.

 

§ 1 Navn
Organisasjonens navn er Norsk Politihistorisk Selskap (NPHS).
(Stiftet 20.04.1995, Org. nr.: 987 622 741.)

§ 2 Formål
Norsk Politihistorisk Selskaps formål er å skape interesse og forståelse for politi- og lensmannsetatens historie bl.a. gjennom støtte til etablering av samlinger, forskning, innsamling og publisering av materiale og ved foredrag.

Selskapet skal samarbeide i størst mulig utstrekning med museer, selskaper, foreninger og institusjoner som har beslektet formål.

§ 3 Medlemskap
Norsk Politihistorisk Selskap kan oppta enkeltpersoner som medlem, så vel innenfor som utenfor politi- og lensmannsetaten. For virksomheter, foreninger og lag må medlemskapet knyttes til en kontaktperson.

§ 4 Årsmøtet
Årsmøtet er selskapets øverste myndighet og avholdes innen utgangen av mars måned. Årsmøtet innkalles med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet behandler årsberetning, regnskap og innkomne forslag.

Årsmøtet foretar valg av styre, revisor og valgkomité.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen utgangen av januar måned. Dagsorden fastsettes av styret.

Fra årsmøtets forhandlinger føres protokoll, som underskrives av to valgte representanter.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det, eller når minst 1/4 av medlemmene skriftlig forlanger det.

På ekstraordinært årsmøte behandles bare de saker som foranlediger innkallingen. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel.

Fra ekstraordinært årsmøtets forhandlinger føres protokoll, som underskrives av to valgte representanter.

§ 6 Valg
Styret velges av årsmøtet, og skal bestå av en formann, seks styremedlemmer og to varamedlemmer.
Formann, nestformann, sekretær og økonomiansvarlig velges for to år, dog slik at formann og økonomiansvarlig velges det ene år nestformann og sekretær det andre. De øvrige styremedlemmer og varamedlemmer velges for ett år. 1. varamedlem innkalles til styremøtene uavhengig av forfall.
To revisorer velges av årsmøtet for 2 år, og slik at de ikke velges samme år.
Valgkomiteen består av tre medlemmer, og velges av årsmøtet for to år, etter innstilling av styret.
Alle valg gjennomføres med simpelt flertall.

§ 7 Styret
Styret er beslutningsdyktig når minst fem av dets medlemmer er til stede, deriblant formann eller nestformann.
Formann, nestformann, sekretær og økonomiansvarlig har signaturrett når minst to av disse signerer sammen.
Det kan etableres et arbeidsutvalg blant styrets medlemmer. Styret inviterer Politidirektoratet til å ha en observatør til styret. Styret kan engasjere en daglig leder for en bestemt periode.

§ 8 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Styremedlemmer og varamedlemmer kan gis en godtgjørelse som står i rimelig forhold til det arbeid og ansvar som følger vervet.

§ 9 Daglig leder
Daglig leder skal organisere virksomheten og lede den daglige driften av selskapet i samsvar med styrets retningslinjer. Det er utarbeidet egen instruks for daglig leder.

§ 9 Kontingent
Årsmøtet fastsetter kontingenten.

§ 10 Endring av vedtektene
Endring av vedtektene kan foretas av årsmøtet med 2/3 flertall. Endringsforslag skal være sendt medlemmene samtidig med innkallingen.

§ 11 Oppløsing av Norsk Politihistorisk Selskap
Selskapet kan oppløses av Årsmøtet med 3/4 flertall. Ved oppløsning skal aktiva, gjenstander og materiale overdras til Politidirektoratet.

§ 12 Ikrafttreden
Denne vedtekt er vedtatt på årsmøte 25. mars 1996 og trer i kraft fra samme dato. Vedtekten er endret 1. april 2005, 19. mars 2007, 5. mars 2008, 8. mars 2011, 13. mars 2012 , 12. mars 2013, 16. mars 2017 og 14.3.2019.

 

For utskrift er det nedenfor utskriftsvennlige .pdf versjoner av Vedtekt, Arbeidsplan og Informasjon om NPHS.

Vedtekt

Arbeidsplan 2024

Informasjon 2023

 

Retur