Våpen – «Fra morgenstjerne til …..»

 

Norsk Politihistorisk Selskap (NPHS) utga i 2009 boken «Fra varde til SMS» (politiets sambandshistorie). Boken fikk en svært positiv mottakelse både i og utenfor politiet, og har blitt regnet som et viktig kildeverk.

Selskapet startet i 2013 et nytt bokprosjekt som skal omhandle historien om politi- og lensmannsetatens tjenestevåpen. Begrepet tjenestevåpen vil her bli gitt en vid ramme fra de eldste tider frem til i dag. Det kan nevnes at dagens og tidligere våpeninstrukser omtaler våpen til tjenestebruk som:

·      Skytevåpen – Revolver, pistol, repetervåpen og automatvåpen
·      Sprengvåpen – Håndgranat, geværgranat og sprengstoff
·      Gassvåpen – Gassvåpen, gass- og røykbokser
·      Slagvåpen – Alle typer køller og ridepisk

Justis- og beredskapsdepartementet kan i særlige tilfeller bestemme at også andre våpen kan benyttes. Eldre våpeninstrukser, direktiver og rundskriv har andre definisjoner på våpen som var tillatt benyttet i politi- og lensmannsetaten.

Fra tidligere tider er man kjent med bruk av morgenstjerne, vekterstaver, sveipe og sabel. Listen er ikke uttømmende. Det kommunale politi- og lensmannsetats lange tradisjoner har gitt et mangfold av såkalte ”offisielle våpen”, men også private våpen av mange slag har vært i bruk i tjenestesammenheng. Fra 1937 fikk vi et enhetspoliti under statens ansvar. Tilbehør, tasker, vesker og ammunisjon til de forskjellige våpentyper hører naturlig med i en slik bok. Utprøving og valg av forskjellige våpentyper er av spesiell interesse. Politiets bevæpning i tilknytning til 2. verdenskrig er spesielt omtalt.

 

Bruken av våpen i norsk politi, som lansert 14. november 2017,  har også vært omtalt internasjonalt bl.a. i utgave 7-8 2019 av det østerrikske politimagasin Öffentliche Sicherheit. Artikkelen er skrevet av  Gregor Wenda, jurist som arbeider for det Østerrikes føderale innenriksdepartementet og journalist i Østerrike «Öffentliche Sicherheit», etter besøk i Norge. Wenda fikk tilsendt ett eksemplar av våpenboken.

Her er noen av de over 500 bilder som har blitt samlet i forbindelse med utgivelse av boken om politiets tjenestevåpen.

 

 

Retur Foto o.l.