Norsk Politihistorisk Selskap – NPHS

NPHS har kontor i Kriposbygget – ikke faste kontordager

 Norsk Politihistorisk Selskap – NPHS

Organisasjonsnummer: 987 622 741
Besøksadresse: Kriposbygget, Brynsalléen 6, 0667 OSLO
Postadresse: Postboks 2094 Vika, 0125 OSLO.
Telefon: 23 20 89 79, Bankkonto: 0532 11 71933
E-post: post@nphs.no
Hjemmeside: www.nphs.no

Norsk Politihistorisk Selskap (NPHS) ble stiftet 20. april 1995 med formål å sikre politiets og lensmannsetatens historie. NPHS er en fri og uavhengig landsomfattende organisasjon, som ledes av et styre. Selskapet mottar økonomisk støtte fra Politidirektoratet.
Selskapets logo fra 1996 er utarbeidet av Even Haga. Den bygger på et polititegn, løve med hellebard, fra Trondheim fra første halvdel av 1800.
Selskapet samarbeider med Justismuseet  (Nasjonalt museum for politi, rettsvesen og kriminalomsorg) i Trondheim, som har til oppgave å ivareta det ansvaret Justis- og Politidepartementet har for museal dokumentasjon av virksomheten i justissektoren. Museet representerer en avgjørende faglig støtte til vårt arbeid.
Politi- og lensmannsetaten som er utviklet fra to etater – lensmennene og politiet, er og har vært viktige elementer i norsk rettshistorie.
Som medlemmer i selskapet opptas enkeltpersoner og virksomheter så vel innenfor som utenfor politi- og lensmannsetaten. Medlemskontingenten forsøker vi å sette så lavt som mulig. Kontingenten har siden 2009 vært på 200 kroner. I medlemsskapet inngår årboken kostnadsfritt tilsendt og tilgang til medlemsdelen av våre internett-sider.

På vår hjemmeside www.nphs.no har vi samlet historiske dokumenter, bilder og fortellinger fra politi- og lensmannsetaten. Hjemmesiden har et område for publikum, og et området for våre medlemmer. Tilgangen til medlemssidene styres fra vårt kontor på grunnlag av data mottatt fra medlemmene. Til hjelp for medlemmene har vi laget følgende veiledning for pålogging.

Hjemmesiden, som stadig er i utvikling, har pr. 1.2.23 mer en 300 sider og over 3200 dokumenter/bilder.

NPHS har i hvert år siden opprettelsen i 1995 gitt ut et historisk skrift med artikler om hendelser og temaer fra flere tidsepoker.

Vi har utarbeidet en politihistorisk bibliografi, den første av sitt slag i Norge. Bibliografien er digital dvs. at den ligger på en database. Innsamlingsarbeidet ble avsluttet i 2010, men dette er «ferskvare», og basen blir derfor oppdatert hvert år. Bibliografien er tilgjengelig for våre medlemmer på hjemmesiden www.nphs.no. En digital versjon finnes ved Politihøgskolens bibliotek. Det er laget et mindre opplag av 2010 utgaven i boform.

Vår bok om politiets sambandshistorie «Fra varde til SMS» ble lansert 1. desember 2009.

Boken om politiets tjenestevåpen «Politiets våpen. Fra morgenstjerne til moderne automatvåpen» ble lansert 14.november 2017.

Et nytt bokprosjekt om Politiets transportmidler er fullført.
Det er forfatter av bøkene om samband og våpen, Magnar Skaret, som nok en gang har gjennomført et formidabelt arbeide med å dokumentere de ulike transportmidlenes betydning i utviklingen av norsk politi og lensmannsetat. Mer om prosjektet her.

Mer om Årsskrift, bibliografien, og bøkene, politiets sambandshistorie, politiets tjenestevåpen og politiets transportmidler se  menyen Salg av NPHS bøker hvor det også er mulig å bestille/kjøpe bøker.

Under menyen «Politihistoriske tilbakeblikk» (kun for medlemmer) har vi lagt ut smakebiter fra vårt dokument- og bildearkiv. Vi håper å utvide denne samlingen med artikler og bilder fra hele landet.

For enklere og mer effektiv drift av selskapet har vi tatt i bruk StyreWeb til medlemsregister, regnskap og meldingstjeneste. Faktura for medlemskontingent og salg av bøker sendes ut fra StyreWeb som vedlegg til en e-post, eller vanlig post til de medlemmer som ikke har oppgitt e-postadresse.

Les mer om sikring av politiets historie.

NPHS årsberetninger og protokoller fra årsmøter