Sikring av politihistorien

Rollefordeling mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet, Norsk Rettsmuseum og Norsk Politihistorisk Selskap.

I brev av 09.08.2004 til distrikter og særorganer viser Politidirektoratet til at det i henhold til Stortingsmelding 61 – 1991/92 (Kultur i tiden), NOU 1966 og Rundskriv G-84/99 er en plikt og samfunnsoppgave for politi- og lensmannsetaten å ta vare på historien og sikre den på en profesjonell måte. Det vises spesielt til direktoratets rundskriv 2018/007 av 5.7.18 som inneholder ytterligere retningslinjer for arbeidet.

 

POLITIDIREKTORATET (POD)

POD har som etatsleder det overordnede ansvar for at det historiske perspektiv blir gjort gjeldende i politietaten, ved at den historie som finnes, i form av gjenstander, dokumenter og lyd- og bildefestinger, blir ivaretatt og sikret på en betryggende måte i distriktene. Likeledes skal POD sørge for at dagens dokumentasjon som ikke senere skal tilføres arkivverket, materiell, utstyr og dagens kunnskap om tjenestelige rutiner m.v., blir sikret, for i fremtiden å kunne bevares som historisk materiale. Det betyr bl.a. at det ved kassasjon og utfasing av utstyr, skal påses at dokumenter og gjenstander som antas i ha historisk verdi, blir utskilt fra de kassable og ivaretatt. Dette berører ikke den plikt som foreligger overfor arkivverket. POD sørger gjennom sin ordre- og instruksjonsmyndighet for at politimestrene og lederne for særorganene ivaretar disse oppgavene.

I samarbeid med Justismuseet har POD utarbeidet en denne veilederen for sikring av politihistorien sentralt og lokalt i politiet.

 

JUSTISMUSEET
Det nasjonale museum for politi, rettsvesen og kriminalomsorg

Justismuseet ivaretar det ansvaret Justis- og beredskapsdepartementet har for museal dokumentasjon av virksomheten i justissektoren. Viktige områder er derfor politiet, påtalemyndigheten, domstolene og kriminalomsorgen. Justismuseet har som overordnet siktemål å sørge for mest mulig fullstendig dokumentasjon av lov og retts materielle historie i Norge, gjennom selv å registrere og oppbevare gjenstander, supplert med registrering av gjenstander som oppbevares av andre slik at det blir en fullstendig oversikt over dette materialet.

Årsmelding 2018

 

NORSK POLITIHISTORISK SELSKAP (NPHS)

Norsk Politihistorisk Selskaps formål er å skape interesse og forståelse for politi- og lensmannsetatens historie bl.a. gjennom støtte til etablering av samlinger, forskning, innsamling og publisering av materiale og ved foredrag. Selskapet skal i størst mulig utstrekning samarbeide i  med museer, selskaper, foreninger og institusjoner som har beslektet formål.

NPHS får årlig støtte fra Politidirektoratet til sin virksomhet. I tillegg finansieres driften ved medlemmenes kontingent. Selskapet er avhengig av personlige interesse og engasjement fra det enkelte medlem.

Mer om selskapets virksomhet her.

Retur