Sikring av politihistorien

Rollefordeling mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet, Norsk Rettsmuseum og Norsk Politihistorisk Selskap.

I brev av 09.08.2004 til distrikter og særorganer viser Politidirektoratet til at det i henhold til Stortingsmelding 61 – 1991/92 (Kultur i tiden), NOU 1966 og Rundskriv G-84/99 er en plikt og samfunnsoppgave for politi- og lensmannsetaten å ta vare på historien og sikre den på en profesjonell måte. Det vises spesielt til direktoratets rundskriv 2018/007 av 5.7.18 som inneholder ytterligere retningslinjer for arbeidet.

 

POLITIDIREKTORATET (POD)

POD har som etatsleder det overordnede ansvar for at det historiske perspektiv blir gjort gjeldende i politietaten, ved at den historie som finnes, i form av gjenstander, dokumenter og lyd- og bildefestinger, blir ivaretatt og sikret på en betryggende måte i distriktene. Likeledes skal POD sørge for at dagens dokumentasjon som ikke senere skal tilføres arkivverket, materiell, utstyr og dagens kunnskap om tjenestelige rutiner m.v., blir sikret, for i fremtiden å kunne bevares som historisk materiale. Det betyr bl.a. at det ved kassasjon og utfasing av utstyr, skal påses at dokumenter og gjenstander som antas i ha historisk verdi, blir utskilt fra de kassable og ivaretatt. Dette berører ikke den plikt som foreligger overfor arkivverket. POD sørger gjennom sin ordre- og instruksjonsmyndighet for at politimestrene og lederne for særorganene ivaretar disse oppgavene.
Aktuelle brev og rundskriv fra POD:
POD brev av 070803
POD rundskriv 03 av 030903
POD brev 090804
POD brev av 29.10.2009 bibliografi og sikring av foto
POD rundskriv 2018/007 av 5.7.18 – Sikring av politihistorien

I samarbeid med Justismuseet har POD utarbeidet en denne veilederen for sikring av politihistorien sentralt og lokalt i politiet.

 

JUSTISMUSEET
Det nasjonale museum for politi, rettsvesen og kriminalomsorg

Justismuseet ivaretar det ansvaret Justis- og beredskapsdepartementet har for museal dokumentasjon av virksomheten i justissektoren. Viktige områder er derfor politiet, påtalemyndigheten, domstolene og kriminalomsorgen. Justismuseet har som overordnet siktemål å sørge for mest mulig fullstendig dokumentasjon av lov og retts materielle historie i Norge, gjennom selv å registrere og oppbevare gjenstander, supplert med registrering av gjenstander som oppbevares av andre slik at det blir en fullstendig oversikt over dette materialet.

Strategiplan 2019 – 2023 og årsmelding 2018

Årsmelding 2021

 

NORSK POLITIHISTORISK SELSKAP (NPHS)

Norsk Politihistorisk Selskaps formål er å skape interesse og forståelse for politi- og lensmannsetatens historie bl.a. gjennom støtte til etablering av samlinger, forskning, innsamling og publisering av materiale og ved foredrag. Selskapet skal i størst mulig utstrekning samarbeide i  med museer, selskaper, foreninger og institusjoner som har beslektet formål.

NPHS får årlig støtte fra Politidirektoratet til sin virksomhet. I tillegg finansieres driften ved medlemmenes kontingent. Selskapet er avhengig av personlige interesse og engasjement fra det enkelte medlem.

Mer om selskapets virksomhet her.

Retur