Politihistorisk bibliografi

Utsnitt av ”Christiania Byes Politie-Anordning af 12te Februarii 1745”. ”Anordningen” finnes trykket i en bok utgitt i Christiania i 1782, redigert av bokhandler Andreas Diurendahl. Dette er så vidt vi vet en av de eldste bøkene som omhandler politiet i hovedstaden. Boken er i Oslo politidistrikts eie

Politihistorisk bibliografi

Politihistorisk Selskap har i mange år ivret for få utarbeidet en bibliografi. Det er skrevet atskillig om politiet og politiets arbeid – stort og smått, seriøst og humoristisk. Problemet har vært at det er vanskelig å få oversikt over materialet. For Politihistorisk Selskap har det vært en viktig oppgave å legge til rette for at all den informasjon som finnes kan gjøres kjent og bli benyttet av historisk interesserte. Vel så viktig har det imidlertid vært å bringe kunnskapen frem til studenter og forskere som er opptatt av utviklingen av vårt lands sivile tvangsmakt.  Vi har tillatt oss å mene at det er mye å lære av historien – også det faktum at svært mange tanker og ideer har vært tenkt og iverksatt tidligere, med forskjellige resultater. Det er nødvendig å lære av så vel suksesser som fiaskoer.

Kjell Larsgård, tidligere polititjenestemann som bør være kjent for medlemmer av Politihistorisk Selskap, engasjerte seg sterkt i dette arbeidet inntil han døde i år 2000. Etter dette har selskapets styre vært i kontakt med en del studenter ved Bibliotekhøgskolen. Flere har vist interesse for arbeidet, uten at dette ga konkrete resultater. Selskapets styre besluttet derfor å engasjere profesjonell hjelp, og Frode Thomassen ble valgt.  Han har nedlagt et omfattende arbeid, og skal ha ros for sin grundige gjennomgang og vilje til å finne kloke løsninger på mange dilemmaer. At dette ikke har vært enkelt, viser hans egen redegjørelse om kriterier for utvelgelse av materiale.

Styret i Politihistorisk Selskap håper at bibliografien kan være til nytte og glede for alle dem som er interessert i utviklingen av politiet. Den sivile tvangsmakt har vært og vil fortsatt være et speilbilde av samfunnet for øvrig. Kunnskap om dette vil være grunnleggende for videreutviklingen av norsk politi. Som bibliografien viser er materialet rikholdig.

Det ble bestemt at bibliografen skulle registreres i en database, og programmet EndNote ble valgt. Ved å registrere innførslene i en slik base, ivaretas både muligheten for å publisere basen på internett, og muligheten for å utgi en trykt bibliografi i bokform. En tradisjonell trykt bibliografi stiller krav til sortering av materialet etter bestemte kriterier, mens en elektronisk base åpner for flere søkemuligheter og økt plass til lagring av informasjon.

Kopi av bibliografien med oppdateringer blir ved hver oppdatering levert Politihøgskolen hvor den kan benyttes av studentene.

En bokversjon av bibliografien ble i 2011 trykket opp i 500 eksemplarer. Den kan bestilles fra NPHS.
Prisen er 100 kroner fritt levert.

Fra forordet:

Norsk Politihistorie – Hva vet vi?

Innledning til Politihistorisk bibliografi

Oppdatert bibliografi i pdf-format er tilgjengelig for medlemmene her: