Personvern

Innføringen av EUs forordning GDPR (General Data Protection Regulation) som ny personopplysningslov i Norge fra 25.mai 2018 bringer med seg nye plikter og rettigheter som vi må oppfylle.

1.Innledning

Norsk Politihistorisk Selskap har vurdert vårt grunnlag for å behandle personopplysninger, og dette dokumentet beskriver situasjonen og vår begrunnelse.

2.Behandlingsgrunnlag

Norsk Politihistorisk Selskap er en medlemsorganisasjon, og i forbindelse med administrasjon av foreningen behandler vi personopplysninger knyttet til våre medlemmer.

Følgende sentrale prinsipper gjelder for medlemskap hos oss.

  • Innmelding er frivillig, og personen har frivillig levert sine personopplysninger til oss
  • Medlemmet tar del i våre vedtekter, med de rettigheter og plikter som følger av dette

Når en person melder seg inn i Norsk Politihistorisk Selskap oppstår implisitt en medlemsavtale. For at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i denne medlemsavtalener vi avhengig av å kunne behandle personopplysninger om medlemmet.

Med slike forpliktelser mener vi f.eks. informasjon til  medlemmene, utsendelse av medlemskontingent, invitasjon til årsmøte og medlemsmøter eller andre aktiviteter.

Vi behandlet ikke personopplysninger ut over det som naturlig følger av medlemsavtalen.

Med bakgrunn i denne situasjonen mener vi å kunne forankre vårt behandlingsgrunnlag i hjemmel, og det er således ikke nødvendig å innhente eksplisitt samtykke fra våre medlemmer.

For vår behandling av personopplysninger se  Pesonvernerklæring

 

Retur