Polititegn – grunnlag for NPHS logo


Løve med hellebard. Kilde: Norsk Rettsmuseum. Selskapets logo som er utarbeidet av Even Haga, bygger på et polititegn fra brukt i Trondheim fra første halvdel av 1800. Nedenfor ligger et utdrag av notatet Haga sendte selskapet i forbindelse med dette arbeidsoppdraget.

N O T A T
9.2.96

Til Jon fra Even

UTKAST TIL EMBLEM/MEDLEMSMERKE FOR NORSK POLITI·HISTORISK SELSKAP .

Som nevnt på siste møte i Bestyrelsen, tiltreder jeg herved innfrielsen av mitt løfte om å lage et utkast med utgangspunkt i et polititegn fra Trondheim fra første halvdel av 1800-tallet.

Enkelte vil muligens nære engstelse for at vi ved bruke riksløven vil komme i konflikt med Protokolltjenesten i UD, som jo er tillagt forvaltningen av rikets symboler.

Til demping av denne frykt vil jeg anføre at

  • gjengitt løve har sin form ikke inngått i rikssymbolene siden 1844
  • hvis man velger mørk grønn (politigrønn) bakgrunnsfarge tør man være på rimelig trygg grunn.

Som argument for bruk av riksløve på grønn bunn vil jeg anføre at

  • løven fra før 1844 ble anvendt på knappene til både politi- og lensmannsuniformer
  • løven kan således være et symbol som representerer begge etater
  • mørkegrønt finner vi på krave og ermeoppslag både på den første politiuniformen (1796) og den første lensmannsuniformen (1815)

Om så noen skulle ha betenkeligheter med å bruke krone på merket, vil jeg anføre at

  • med det gamle polititegnet som utgangspunkt, faller det naturlig å bruke krone for å oppnå størst mulig likhet med utgangspunktet
  • kronens form kan neppe sies å ha slik form at den kan forveksles verken med riksvåpenkronen eller med H.M. Kongens personlige krone.

Men alt dette får Bestyrelsen evt. også årsmøtet ta endelig stilling til.

Jeg har oppfylt min plikt.

Even