Sikring av foto

På de fleste tjenestesteder finnes det fotografier av politihistorisk betydning. Dette kan være fotografier som beskriver en tjenestesituasjon, korps bilder, eller viser ansatte i politiet i en eller annen sammenheng. Bilder av bygninger, lokaler og utstyr er også aktuelle.

Politireformen 2000 endret distriktsgrenser, og flere politidistrikter forsvant fra organisasjonskartet. Ikke bare fotografier, men også gjenstander står i fare for å bli kassert når distrikter sammensluttes i større organisasjonsenheter. Ved en slik prosess blir det ofte ryddet og makulert uten at den historiske verdien blir vurdert.
Reformen trådte i kraft fra 1.1.2002.
Politidirektoratet (POD) anmodet politidistrikt og særorganer å sikre historisk materiale i forbindelse med omorganiseringen.

I 2009 gjennomførte Sunnmøre politidistriktet et prosjekt hvor politimesteren i Sunnmøre engasjerte en gruppe på tre personer (alle tidligere ansatte ved politidistriktet) for å samle inn og legge til rette for en bevaring av historia til Sunnmøre politidistrikt.
I e-post av 3.10.16  opplyser Jostein Solvoll at 952 ”politibilder” fra Sunnmøre nå er tilgjengelig på Kulturnett Møre og Romsdal.  Samlinga består i alt av 1040 foto søkbare foto. Se foto av bygninger i  Ålesund.

Også andre steder er det gjort god arbeid for å sikre historie og historiske foto.
Ivar Olsen ved Gudbrandsdal politidistrikt har sendt oss informasjon om arbeidet for å ivareta den lokale politihistorie ved Lillehammer politistasjon, Gudbrandsdal politikammer og politidistriktet, se  Lillehammer, politimestere bosteder og politikammer.
Han hadde også en artikkel om Tjenestesteder i Lillehammer i vårt Årsskrift 2006.

Det pågår nå en ny stor politireform.
I 2014 sendte vi derfor brev til Politiets Fellesforbund og Politilederne og anmodet om at de, i de kommende omorganiseringer, satte fokus på sikring av politihistorien.
I 2016 sendte vi brev til samtlige politidistrikt og særorgan hvor vi uttrykte vår bekymring for at verdifullt historisk materiale kan gå tapt som en følge av at antall politidistrikter ble redusert fra 27 til 12 distrikter.

NPHS har en samarbeidsavtale med Politiets Pensjonistforbund (PPF), og ønsker gjennom dette samarbeidet å bidra til at fotografier og gjenstander blir tatt vare på for ettertiden. Det ble satt av noe midler for sikring av historiske foto i 2009. NPHS har nå besluttet å tilby lokale lag/foreninger i PPF Kr 5000,- for å sikre historiske fotografier i sitt distrikt. Midlene til rådighet er begrensede, og vil denne gang omfatte 5  lokallag.
Prosjekt PPF  ble  presentert på PPFs landsmøte på Scandic Hell 30.5. – 1.6.2017.

Et slikt prosjekt bør gjøres ved at de aktuelle foto/gjenstander blir avfotografert og lagret digitalt. Vi antar at de fleste originalbilder ønskes oppbevart på tjenestestedet, men dersom det ikke er mulig vil i samarbeid med Justismuseet være behjelpelig med sentral lagring. Slike fotografier er verdifulle for å fortelle om politiets vilkår og virke, bygninger og lokaler, kjøretøyer, hjelpemidler, situasjonsbeskrivende bilder og personfotografier. Det er viktig å tenke på at det ikke trenger å være svært gamle fotografier.

For å få registrert bildene må minimum følgende opplysninger fremgå: Navn på bygninger og personer når og i hvilken forbindelse ble bildet tatt.

Det er utgitt mange bøker og hefter som tar for seg historien til et tjenestested eller en fagforening. Er fotomateriale som er benyttet i disse publikasjoner sikret?

Retur  Foto o.l.

Litt  Tips & Triks om foto