Årsmøtet 2020

Årsmøte i Norsk Politihistorisk Selskap som var planlagt avhold i Kripos lokaler Nils Hansens vei 25 torsdag 19.3.2020 ble  avlyst.

11.3.2020 ble medlemmene ved e-post/SMS informert om dette da POD  grunnet smittefare (coronavirus) besluttet at alle interne seminarer, fagsamlinger og kurs i politietaten avlyses. 
Vårt årsmøte 19.3.20, som skulle avholde på Kripos, avlyses herved. Ny dato for årsmøtet vil bli meddelt.

Funksjonstiden for sittende styre prolongeres til årsmøtet kan avholdes.

31.3.20 ble følgende melding sendt til medlemmene:

Årsmøtet som var planlagt avholdt 19.3.20 ble avlyst på grunn av smittefare, se melding av 11.3.20. Funksjonstiden for tillitsvalgte er midlertidig forlenget med 6 måneder. Årsberetning, revidert regnskap for 2019 ble sendt som vedlegg til melding av 11.2.2020.

I henhold til § 4 i våre vedtekter skal årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned.

Vi har observert at flere lag/foreninger i denne situasjonen foretar et online valg av styret, dvs at valgkomiteens forslag til nytt styre sendes elektronisk til alle medlemmer med anmodning om at de som har andre forslag leverer dette elektronisk innen en gitt dato. Det er et fåtall som ikke bruker e-post. Disse vil få tilsendt melding foreslått metode på SMS.

Som vedlegg oversendes valgkomiteens innstilling, budsjett for 2020 og handlingsplan for 2020. De som ikke får åpnet vedleggene bes melde fra til post@nphs.no

Styret ber om at de som har forslag på andre personer til styret tilkjennegir dette ved e-post til post@nphs.no . Frist 15.4.20. Fremsettes ingen forslag på motkandidater innen fristen, ansees valget for gjennomført.
Kommentarer til årsberetning, regnskap, budsjett og handlingsplan bes også meddeles innen 15.4.20.

Selskapet ble stiftet 20.4.1995, og styret besluttet på styremøte 13.2.20 at 25 års jubileet markeres med en mottakelse i Kripos konferanselokaler onsdag 28.10.20. Nærmere informasjon om jubileet vil bli meddelt.

Hvis det senere viser seg at denne fremgangsmåten ikke formelt kan godkjennes, vil det avholdes et årsmøte i forbindelse med jubileet.

Det er nå laget en protokoll fra Årsmøtet basert på tilbakemelding fra medlemmene (elektronisk behandling), se nedenfor.

Innkalling

Innkalling med dagsorden

Årsberetning 2019

Revisorberetning og regnskap 2019

Budsjett 2020

Arbeidsplan 2020

Innstilling fra valgkomiteen

Protokoll fra årsmøtet 2020